thấy hay thank em nhé còn ai muốn mua....... thi em vẫn đang tim đỉa chỉ chỗ bánVà ghép lại nào