Bạn nào có cuốn "Từ điển chuyên ngành May thời trang" và " Tiêu chuẩn và sản xuất và định mức kỹ thuật" tất cả đều của chuyên ngành Dệt May thời trang. Bạn nào có upload nên cho mình nhé. Thanks