Minh muốn có phần mềm chuyển hệ tọa độ trong bản vẽ từ Hệ tọa độ HN72 sang hệ tọa độ VN2000