Khi chúng ta mở Windows Explorer thì ngầm định bao giờ cũng vào trực tiếp thư mục C:\Documents and Settings\User_Name\My Documents để thay đổi , chúng ta vao một ổ cứng hoặc thư mục khác hoặc một ổ cứng mà Map trên mạng thì tiến hành như sau :


1. Bấm Start --> chọn Programs --> chọn Accessories --> bấm chuột phải Windows Explorer --> chọn Properties2. Chọn tab Shortcut , trong phần Target bạn đánh thêm vào cuối dòng như sau

/e,/n, tên ổ đĩa :\ --> ví dụ : /e,/n, z:\