Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi:
Tìm kiếm bằng Google để có kết quả chính xác hơn
kết quả từ 1 tới 8 trên 8
  #1
 1. Chân ướt chân ráo
  Avatar của nv_dan
  Gia nhập
  Jul 2009
  Bài gởi
  21
  Mã thành viên
  61797
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 1 lần trong 1 bài

  Post Dịch giúp bài tiếng anh chuyên ngành

  22.3 Disjoint-set forests

  In a faster implementation of disjoint sets, we represent sets by rooted trees, with each node containing one member and each tree representing one set. In a disjoint-set forest, illustrated in Figure 22.4(a), each member points only to its parent. The root of each tree contains the representative and is its own parent. As we shall see, although the straightforward algorithms that use this representation are no faster than ones that use the linked-list representation, by introducing two heuristics--"union by rank" and "path compression"--we can achieve the asymptotically fastest disjoint-set data structure known.

  Figure 22.4 A disjoint-set forest. (a) Two trees representing the two sets of Figure 22.2. The tree on the left represents the set {b, c, e, h}, with c as the representative, and the tree on the right represents the set {d, f, g}, with f as the representative. (b) The result of UNION(e, g).

  We perform the three disjoint-set operations as follows. A MAKE-SET operation simply creates a tree with just one node. We perform a FIND-SET operation by chasing parent pointers until we find the root of the tree. The nodes visited on this path toward the root constitute the find path. A UNION operation, shown in Figure 22.4(b), causes the root of one tree to point to the root of the other.
  Heuristics to improve the running time

  So far, we have not improved on the linked-list implementation. A sequence of n - 1 UNION operations may create a tree that is just a linear chain of n nodes. By using two heuristics, however, we can achieve a running time that is almost linear in the total number of operations m.
  The first heuristic, union by rank, is similar to the weighted-union heuristic we used with the linked-list representation. The idea is to make the root of the tree with fewer nodes point to the root of the tree with more nodes. Rather than explicitly keeping track of the size of the subtree rooted at each node, we shall use an approach that eases the analysis. For each node, we maintain a rank that approximates the logarithm of the subtree size and is also an upper bound on the height of the node. In union by rank, the root with smaller rank is made to point to the root with larger rank during a UNION operation.
  The second heuristic, path compression, is also quite simple and very effective. As shown in Figure 22.5, we use it during FIND-SET operations to make each node on the find path point directly to the root. Path compression does not change any ranks.

  Figure 22.5 Path compression during the operation FIND-SET. Arrows and self-loops at roots are omitted. (a) A tree representing a set prior to executing FIND-SET(a). Triangles represent subtrees whose roots are the nodes shown. Each node has a pointer to its parent. (b) The same set after executing FIND-SET (a). Each node on the find path now points directly to the root.


 2. #2
 3. Chờ kết nạp Quản kho
  Avatar của xzhggv
  Gia nhập
  Nov 2009
  Nơi ở
  http://freestyle-sub.us
  Bài gởi
  2,342
  Mã thành viên
  76491
  Downloads
  6
  Uploads
  1
  Blog đã viết
  1
  Cám ơn
  236
  Được cám ơn 1,146 lần

  Talking

  Bạn cần đăng ký thành viên và đăng nhập mới xem được nội dung ẩn này.

  22.3 Disjoint-set forests

  In a faster implementation of disjoint sets, we represent sets by rooted trees, with each node containing one member and each tree representing one set. In a disjoint-set forest, illustrated in Figure 22.4(a), each member points only to its parent. The root of each tree contains the representative and is its own parent. As we shall see, although the straightforward algorithms that use this representation are no faster than ones that use the linked-list representation, by introducing two heuristics--"union by rank" and "path compression"--we can achieve the asymptotically fastest disjoint-set data structure known.

  Figure 22.4 A disjoint-set forest. (a) Two trees representing the two sets of Figure 22.2. The tree on the left represents the set {b, c, e, h}, with c as the representative, and the tree on the right represents the set {d, f, g}, with f as the representative. (b) The result of UNION(e, g).

  We perform the three disjoint-set operations as follows. A MAKE-SET operation simply creates a tree with just one node. We perform a FIND-SET operation by chasing parent pointers until we find the root of the tree. The nodes visited on this path toward the root constitute the find path. A UNION operation, shown in Figure 22.4(b), causes the root of one tree to point to the root of the other.
  Heuristics to improve the running time

  So far, we have not improved on the linked-list implementation. A sequence of n - 1 UNION operations may create a tree that is just a linear chain of n nodes. By using two heuristics, however, we can achieve a running time that is almost linear in the total number of operations m.
  The first heuristic, union by rank, is similar to the weighted-union heuristic we used with the linked-list representation. The idea is to make the root of the tree with fewer nodes point to the root of the tree with more nodes. Rather than explicitly keeping track of the size of the subtree rooted at each node, we shall use an approach that eases the analysis. For each node, we maintain a rank that approximates the logarithm of the subtree size and is also an upper bound on the height of the node. In union by rank, the root with smaller rank is made to point to the root with larger rank during a UNION operation.
  The second heuristic, path compression, is also quite simple and very effective. As shown in Figure 22.5, we use it during FIND-SET operations to make each node on the find path point directly to the root. Path compression does not change any ranks.

  Figure 22.5 Path compression during the operation FIND-SET. Arrows and self-loops at roots are omitted. (a) A tree representing a set prior to executing FIND-SET(a). Triangles represent subtrees whose roots are the nodes shown. Each node has a pointer to its parent. (b) The same set after executing FIND-SET (a). Each node on the find path now points directly to the root.
  22,3 tập hợp không giao-set rừng

  Trong việc thực hiện của các bộ phân chia nhanh hơn, chúng tôi đại diện cho tập hợp bởi cây bắt rễ, với mỗi nút có chứa một thành viên và mỗi cây đại diện cho một tập. Trong một disjoint-set rừng, Minh hoạ trong hình 22,4 (a), mỗi thành viên điểm duy nhất để cha mẹ của nó. Rễ cây có chứa mỗi người đại diện và là cha của chính mình. Như chúng ta sẽ thấy, mặc dù các thuật toán đơn giản sử dụng là những đại diện này không nhanh hơn so với sử dụng các đại diện, danh sách liên kết, bằng việc giới thiệu hai heuristics - "do công đoàn cấp bậc" và nén đường dẫn "" - chúng tôi có thể đạt được các tiệm nhanh nhất disjoint-set dữ liệu cấu trúc được biết đến.

  Một con số 22,4 disjoint-set rừng. (a) Hai cây đại diện cho hai bộ hình 22,2. Cây trái đại diện cho tập hợp (b, c, e, h), với c như là người đại diện, và cây bên phải đại diện cho tập (d, f, g), với f như là người đại diện. (b) Các kết quả của ĐOÀN(e, g).

  Chúng tôi thực hiện việc phân chia ba-đặt hoạt động như sau. A MAKE--Set hoạt động đơn giản là tạo ra một cây chỉ với một nút. Chúng tôi thực hiện một TÌM--Set hoạt động theo đuổi con trỏ cha mẹ cho đến khi chúng tôi tìm thấy những gốc cây. Các nút truy cập vào con đường này về hướng gốc cấu thành tìm đường đi. A ĐOÀN hoạt động, thể hiện trong hình 22,4 (b), nguyên nhân gốc rễ của một cây để trỏ đến thư mục gốc của khác.
  Heuristics để cải thiện thời gian chạy

  Cho đến nay, chúng tôi đã không được cải thiện về việc thực hiện danh sách liên kết. Một chuỗi n - 1 ĐOÀN hoạt động có thể tạo một cây mà chỉ là một chuỗi tuyến tính của n nút. Bằng cách sử dụng hai chẩn đoán, tuy nhiên, chúng ta có thể đạt được một thời gian chạy mà gần như là tuyến tính trong tổng số các hoạt động m.
  Các heuristic đầu tiên, công đoàn bởi xếp hạng, Tương tự như-công đoàn trọng heuristic chúng tôi được sử dụng với các đại diện danh sách liên kết. Ý tưởng này là làm cho gốc của cây với các nút điểm ít hơn vào gốc rễ của cây với các nút hơn. Cách rõ ràng hơn là theo dõi các kích thước của subtree bắt rễ ở mỗi node, chúng ta sẽ sử dụng một cách tiếp cận đó giúp giảm bớt các phân tích. Đối với mỗi node, chúng tôi duy trì một rank mà xấp xỉ lôgarit của subtree kích thước và cũng là một thượng ràng buộc về chiều cao của các nút. Trong đoàn bằng cấp bậc, gốc với cấp bậc nhỏ hơn được thực hiện để trỏ đến thư mục gốc với cấp bậc lớn hơn trong một ĐOÀN hoạt động.
  Các heuristic thứ hai, Đường dẫn nén, Cũng khá đơn giản và rất hiệu quả. Như trong hình 22,5, chúng tôi sử dụng nó trong thời gian TÌM--Set hoạt động để làm cho mỗi nút trên con đường tìm điểm trực tiếp vào gốc. Đường dẫn nén không thay đổi bất cứ cấp bậc.

  Con số 22,5 Path nén trong thời gian hoạt động FIND-SET. Mũi tên và tự tại các vòng rễ được bỏ qua. (a) Một cây đại diện cho một tập trước khi thực hiện TÌM--Set(a). Subtrees đại diện cho hình tam giác mà rễ là các nút được hiển thị. Mỗi node có một con trỏ để cha mẹ của nó. (b) cùng một tập sau khi thực hiện TÌM--Set (a). Mỗi nút trên đường đi tìm bây giờ điểm trực tiếp vào gốc.

  ko biết đúng không nhỉ

 4. Chỉnh sửa lần cuối bởi xzhggv : 16/01/2010 lúc 08:10 PM
  Yahoo: XZHGGV
  Call:0168-262-4726
  Web: kimi-fansub.tk


 • Thành viên đã cám ơn xzhggv vì bài viết hữu ích này


 • #3
 • Chân ướt chân ráo
  Avatar của nv_dan
  Gia nhập
  Jul 2009
  Bài gởi
  21
  Mã thành viên
  61797
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
  Hơi giống ông google dịch nhỉ! Cảm ơn nhiều nhé


 • #4
 • Chờ kết nạp Quản kho
  Avatar của xzhggv
  Gia nhập
  Nov 2009
  Nơi ở
  http://freestyle-sub.us
  Bài gởi
  2,342
  Mã thành viên
  76491
  Downloads
  6
  Uploads
  1
  Blog đã viết
  1
  Cám ơn
  236
  Được cám ơn 1,146 lần

  Talking

  Bạn cần đăng ký thành viên và đăng nhập mới xem được nội dung ẩn này.

  Hơi giống ông google dịch nhỉ! Cảm ơn nhiều nhé
  tui dùng phần mềm dịch không dùng google dịch

 • Yahoo: XZHGGV
  Call:0168-262-4726
  Web: kimi-fansub.tk


  #5
 • Bắt đầu lục lọi
  Avatar của nguyenducthanh
  Gia nhập
  Jul 2008
  Bài gởi
  97
  Mã thành viên
  29205
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Cám ơn
  37
  Được cám ơn 35 lần
  tiếng anh chuyên ngành bạn nên chịu khó ngồi dịch đi!!đừng dùng phần mềm hổ trợ dịch!!mấy cái đó dịch đọc hiểu chết liền!!!chúc vui


 • #6
 • Thành viên danh dự
  Avatar của Mr.Quyen
  Gia nhập
  Sep 2008
  Nơi ở
  ha noi
  Bài gởi
  2,799
  Mã thành viên
  41543
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  Blog đã viết
  1
  Cám ơn
  1,488
  Được cám ơn 5,300 lần
  CÁc bẠn chÚ Ý nhÉ.riÊng tiẾng anh chuyÊn ngÀnh ko thỂ dỊch bẰng google.phẢi hỌc mỚi dỊch ĐƯỢc.chĂm chỈ hỌc mỚi lÀm ĐƯỢc.nẾu ko sẼ dỊch rẤt buỒn cƯỜi ĐẠi loẠi kiỂu nhƯ lÀ" dÒng ĐiỆn tỪ tỪ ngỦ giỮa cÁnh ĐỒng Ý" trong khi phẢi dỊch lÀ" dÒng ĐiỆn Đi vÀo tỎng tỪ trƯỜng"..

  Bán thiết bị vệ sinh toto nhật và cung cấp dịch vụ cho thue may phat dien tại hà nội và sửa chữa máy phát điện kèm thang may hitachi nhập khẩu chính hãng. Bán nồi cơm điện nhật nhập khẩu điều hòa daikin nhật với Bếp từ Panasonic Nhật giá tốt.

 • #7
 • Chân ướt chân ráo
  Avatar của nv_dan
  Gia nhập
  Jul 2009
  Bài gởi
  21
  Mã thành viên
  61797
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
  Có ai giúp tôi với, đang cần gấp nhưng giờ chắc dịch sẽ không kịp nữa, thanks trước nhé


 • #8
 • Chân ướt chân ráo
  Avatar của nkthuy2801
  Gia nhập
  May 2010
  Nơi ở
  ha noi
  Bài gởi
  9
  Mã thành viên
  99600
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Cám ơn
  2
  Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
  ai có phần mềm dịch tiếng anh chuyên ngành điện ko ????


 • Thread Information

  Users Browsing this Thread

  Đang có 1 người xem trang này: (0 thành viên và 1 khách vãng lai)